Vårt arbete för miljön

Vi verkar lokalt och tänker globalt. Flera mindre insatser gör skillnad, och vårt miljöarbete syftar till att långsiktigt förhindra negativ miljöpåverkan, återställa miljöer samt förbättra förutsättningar för fisken i Östersjön.

Genom olika utsläpp har Östersjön fått ett överskott av näringsämnen såsom fosfor och kväve, ämnen som utgör föda för alger och växtplankton. Detta överskott främjar algblomning och ger syrefattiga bottnar. Därmed reduceras fiskens lek- och uppväxtområden.

Våtmarker

En våtmark bidrar positivt på flera sätt, genom att binda fosfor och kväve innan vattnet rinner ut i Östersjön, och som “gäddfabriker” genom att agera lekplats till gäddor och abborrar.

På Utö har vi projekterat och varit delaktiga i bygget av en våtmark vid Södra Fladen (klar mars 2015) där 1000-tals gäddor och abborrar fått leka i lugn och ro. Mängder av yngel har vuxit upp i våtmarken och sedan simmat ut i Södra Fladen. 2021 inledde vi arbetet med att räkna yngel som simmade ut från våtmarken. Hundratals abborryngel på 3 cm och 250 abborrar på 10 cm. Det intressanta är att de längre abborrarna har övervintrat i våtmarken. Nya kunskaper för oss! Flera gäddyngel simmade också ut. 2021 års yngelräkning genomfördes under en kort period, så för att få bättre överblick och statistik kommer yngelräkning av genomföras under en längre period 2022.

Under 2020 påbörjades bygget av ytterligare en våtmark på Utö, närmare bestämt i Gruvbyns utkant, med utflöde i hamninloppet mot Mysingen. Våtmarken är klar och kommer att invigas i juni 2022.

2021 erhölls tillstånd att konstruera Utös tredje våtmark, vid Byviken på Utö skjutfält. Den färdigställdes i december och invigningen kommer att ske i april 2022. Vid invigningen kommer länsfiskekonsulent Henrik C. Andersson att placera den första gäddan i ”gäddfabriken”.

För att ytterligare förstärka gäddbeståndet i Byviken, har vi medverkat till att placera nät som sälhinder under Ålöbron och Källviksbron. Tillsammans med Länsstyrelsen följer vi upp insatserna bl.a. med hjälp av inventeringsfiske.

Sediment

Sediment består av organiskt material som sjunkit till botten. Precis som i en kompost bryts det organiska material ned och då behövs syre. När syret är slut stannar nedbrytningsprocessen och ett syrefritt tillstånd inträder. Bedömningar visar att den döda bottenytan i Östersjön är större än Danmark. Vår ambition är att ta hand om sedimentet för att återanvända fosfor och återställa bottenmiljön så att växter och fisk återtar det marina landskapet.

I mars 2021 startades arbetet med att pumpa upp sediment från ett område strax utanför våtmark Södra Fladens fisktrappa. Arbetet avslutades i december och resulterade i 470 kubikmeter uppumpat sediment, vilket efter avvattning blev 40 kubikmeter fast sediment. Beräkningar visar att det i det fasta sedimentet finns 50 kg fosfor och 540 kg kväve. Detta kommer att användas i odlingen under 2022.

Odling

Vi vill visa hur man kan använda våtmarker i cirkulära system. Med en sedimentpump tar vi upp sediment från våtmarken och utanför. Detta, tillsammans med komposterad vass som röjs varje år, ger jord som lämpar sig utomordentligt väl för odling. Vatten tas från våtmarken och rinner så småningom tillbaka för rening innan det når Södra Fladen.

Sommaren 2020 stod det första odlingsområdet färdigt med ekologiska, närodlade grönsaker till restauranger och privatpersoner på ön. På så sätt engagerade vi fler, i en omställning som är möjlig för en renare Östersjö i kombination med matproduktion.

Leader Stockholmsbygd, Haninge kommun, KTH och EUs fiskerifond bidrar med finansiellt och annat stöd, precis som Insamlingsstiftelsen “Initiativ Utö”.

Följ oss på Facebook där vi kontinuerligt uppdaterar och visar det spännande livet i och runt en våtmark. Se Våtmarker på Utö.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close